A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat

P Á R B E S Z É D

SZOCIÁLIS MUNKA FOLYÓIRAT


 

Tudományos, illetve szakmai közlemények

 
Olyan országokban, melyekben a szociális munka nagyobb múltra tekinthet vissza, külön folyóiratok léteznek a szociális munka tudományos, illetve szakmai közönsége számára. A folyóiratok egyértelmű elkülönítése miatt egyértelmű, hogy a tudományos folyóiratba olyanok írnak, akik tudományos művet akarnak írni, és olyanok olvassák, akik tudományos írásokat keresnek. A szociális munka szakmai folyóirataiban pedig szakmai jellegű írásművek jelennek meg, melyeket azok olvasnak, akik éppen szakmai írásokat kívánnak olvasni.
Magyarországon negyedszázada indult el a felsőoktatás szociális képzéseinek nagy hulláma, amelynek köszönhetően a hazai szociális munkások diplomával, sőt jelentős részben szakirányú diplomával rendelkeznek. Ezen túlmenően a külföldi tanulmányutak, a projektek, a szakképzések, a továbbképzések, a szakvizsgák és más hasonló lehetőségek kinevelték azt a szakértelmiségi csoportot, melynek tagjai képesek színvonalas szakmai írások megalkotására, illetve igénylik az ilyen írások elérhetőségét. Mindazonáltal a Párbeszéd szerkesztősége úgy véli, hogy Magyarországon még a lehetségesnél kevesebb a szociális munkások által, szociális munkások számára írt szakmai írás. A Párbeszéd eddig is készséggel várta mind a tudományos, mind a szakmai írások megjelenését, most azonban új megoldással kívánja serkenteni a szakmai írások megjelenését.

 • A Párbeszéd kinyilvánítja, hogy egyszerre kíván a szociális munka tudományos folyóirata, illetve szakmai folyóirata lenni. (Szegény ország vízzel főz, külön lapok helyett egyetlen lapban jelentetjük meg a kétféle arculatot.) A folyóiratban közzétételre kerülő  írások mindegyikénél megjelenítjük, hogy az a tudományos közlemény, vagy pedig a szakmai közlemény kategóriájába esik. Kérjük a szerzőket, hogy írásuk benyújtásakor maguk tegyenek javaslatot a kategóriába sorolásra. A szerkesztőség jelezni fogja a szerzőknek, ha ettől eltérő az álláspontja. (Megjegyzendő, hogy több olyan műfajú írás is szerepelni fog a folyóiratban, mely esetében nincs szükség erre a felosztásra, pl. könyvrecenziók.)
 • A Párbeszéd nem értékük szerint tesz különbséget a tudományos közlemények, illetve a szakmai közlemények között, hanem műfajuk szerint. A szerkesztőség az alapvető különbséget az eltérő célban és módszertanban látja. A tudományos mű magyarázatot kíván adni a világ valamely jelenségéről, melyet a tudomány által elismert módszerek és elméletek hitelesítenek; ezzel szemben a szakmai mű egy tapasztalatot kíván közzétenni, amit a szakmában elfogadott módszerek és ismeretek hitelesítenek a szakma tagjai előtt.
 • Téma: A Párbeszéd esetében a szakmai közlemény is – természetesen – a szociális munkáról szól. Javasoljuk olyan témák és megközelítések alkalmazását, melyek a tapasztalatokat írják le, illetve amelyek a szakmát művelők gyakorlatára kívánnak hatást gyakorolni. Kézenfekvő témák például a szociális munka eseteinek elemzése (például a szociális munka módszerei, az etikai szempontok, a jogi normák stb. alapján); a szociális munkát involváló projektek bemutatása; a konkrét helyen kialakított szociálismunka-módszerek (sőt esetleg modellek) bemutatása. Szakmai közlemény tárgya lehet az is, ha a szerző a szakmát művelőket ösztönözni kívánja valamely módszer, modell, etikai elv elfogadására és követésére.
 • Információ: A szakmai közleményben is elegendő információt kell szolgáltatni az olvasó számára, hogy maga is értékelhesse a bemutatott tapasztalatot, illetve az esetleges javaslatot. Ennek megfelelő forrása lehet a gyakorlat (pl. esetek, projekt stb.) leírása, illetve az adatok (pl. szükségletfelmérés eredménye) közlése. 
 • Érvelés: A szakmai közlemény nem híg tudomány, hanem valami más: olyan mű, amely szakmai tapasztalatokat mutat be, és azokat szakmai szempontok alapján értelmezi. Példa: A szociális munkás néhány esetének leírása és elemzése pontos képet adhat a kolléga által követett gyakorlatról; és ez a szakmabeliek számára értékes információt jelenthet. Azt azonban ennek alapján még nem lehet kijelenteni, hogy ez a gyakorlat az egész országban hatékonyan alkalmazható lenne – egy ilyen kijelentéshez tudományos kutatásra lenne szükség. Az érvelés alapjául szolgálhatnak – egyebek mellett − a szakmai állásfoglalások, a módszertani levelek, a szakmai sztenderdek, az Etikai Kódex, illetve − egyes esetekben − a jogi normák is. 
 • Korrektség: A szociális munka (a Globális definíció szerint) egyszerre szakmai gyakorlat, illetve tudomány. Érthető tehát, ha a szerzők a szakmai írásokban is hivatkoznak elméleti művekre, illetve kutatási eredményekre. Ezek szükségességével kapcsolatban a szerkesztőség nem kíván általános iránymutatást megfogalmazni; a helyzettől függ, hogy a szakmai közlemény hitelességéhez mennyiben van szükség mások gondolatainak felhasználására. Amennyiben azonban a szerző a szakmai közleményben más gondolatait használja fel, szakszerűen kell hivatkoznia a forrásra.

Formai követelmények

 • A szöveg első oldalán a szerző(k) tüntesse fel a következőket: a szerző(k) neve, foglalkozása, végzettsége, munkahelyének megnevezése, e-mail címe, a cikk címe (alcíme).
 • A tanulmány kéziratok terjedelme 1-1,5 szerzői ív, 60.000 – 90.000 leütés.
 • A könyvismertető terjedelme 8–10.000 leütés.
 • A folyóirathoz megjelenésre elküldött írásokat, az alábbi beállításokat alkalmazva kell elkészíteni.
 • Margók: belső, külső, felső és alsó 2,5 cm
 • Betűtípus: szövegtörzs: Times New Roman; címek, alcímek: Times New Roman
 • Betűméret: szövegtörzs: 12 pont.
 • Sortávolság: szimpla (1).
 • A dolgozat szövegében a tartalmi jellegű utalás, hivatkozás, idézet esetében a felhasznált gondolat végén a szerző vezetékneve szerepel nagy betűkkel, majd a közlemény megjelenésének évszáma, az idézett szöveg pontos helye oldalszámmal, pl.: (KISS, 2002:25)

-              A szövegtörzs után kerüljön feltüntetésre az Irodalomjegyzék a következőképpen:

 • Könyvek esetében: a szerző/k neve csupa nagybetűvel, a keresztnév első betűje, pont, zárójelben a megjelenés éve, kettőspont, a könyv címe, pont, a kiadó neve, vessző, a megjelenés helye. Pl.: ANDORKA R. (1997): Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest.
 • Könyvfejezet esetében: a szerző/k neve csupa nagybetűvel, a keresztnév első betűje, pont, zárójelben a megjelenés éve, kettőspont, a fejezet címe, pont, In: felirat, a szerkesztő neve csupa nagybetűvel, a szerk. szó zárójelben, kettőspont, a kötet címe, pont, kiadó, vessző, a megjelenés helye, pont, oldalszámok, pont. Pl.: SCHMERTZ I. (2001): Statisztikai eljárások alkalmazása a társadalomtudományi kutatásokban. In: FÓNAI M., KERÜLŐ J., TAKÁCS P. (szerk.): Bevezetés az alkalmazott kutatásmódszertanba. Pro Educatione Alapítvány, Nyíregyháza. 151-187.
 • Folyóiratokban megjelent közlemény esetében a szerző/k neve csupa nagybetűvel, a keresztnév első betűje, pont, zárójelben a megjelenés éve, kettőspont, a cikk címe, pont, folyóirat neve, vessző, kötetszám vagy füzetszám, pont, oldalszám, pont. Pl.: LAKI L. (2006): A generációs reprodukció néhány jellegzetessége a lemaradó térségekben. Esély, 2. 4-29.
 • Internetes forrás esetében a www-vel kezdődő, pontos címet is meg kell adni. Az internetes irodalomra a szövegben a következőképpen kell hivatkozni: (http 1), illetve (www 1) sorszámmal. Az internetes hivatkozásokat a többi hivatkozástól elkülönítve kell feltüntetni. Az internetes irodalom formai példái: http:// 1. eletetazeveknek.lapunk.hu/ (idézet az Életet az Éveknek szervezet lapjából; Látogatva: 2011. 05. 12.)


Minden megjelenésre beküldött írást a szerkesztőbizottság által felkért szakértő lektorál. A lektori vélemény alapján a szerkesztőbizottság dönt a megjelenésről.
 
Szerzőinket kérjük, hogy a kézirathoz csatoljanak egy-egy 130-150 szavas magyar és angol nyelvű rezümét is. Továbbá az összefoglalók mellett 4-7 kulcsszó megjelölését kérjünk magyarul és angolul.
 
Beküldés
Az írások beküldése határideje folyamatos.
A web oldal és online felület kialakítása folyamatban van. Közlésre szánt írásokat a főszerkesztőnek kérjük küldeni a szoboszlai.katalin@foh.unideb.hu e-mail címre.


Szerkesztőbizottság