A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat

P Á R B E S Z É D

SZOCIÁLIS MUNKA FOLYÓIRAT

Rácz Andrea: A gyermekjóléti szolgálatok feladatellátásának értékelő elemzése országos szinten
Könyvajánló

A Rubeus Egyesület 2015-ben egy komplex módszertanra épülő kutatást készíttetett, azzal a céllal, hogy megvizsgálja a gyermekjóléti szolgálatok feladatellátását, értékelje a szolgáltatások megvalósulásának módját, valamint a gyermekjóléti szolgáltatásokban jelenleg alkalmazott módszerek hatékonyságát. A gyermekjóléti szolgálatok feladatellátásának értékelő elemzése országos szinten c. tanulmánykötet (Budapest, Rubeus Egyesület, 2015, szerk. Rácz Andrea) több vizsgálati eszközzel, rendkívül tárgyszerűen, hitelesen tárja fel a gyermekjóléti szolgálatok 2015-ben látható feladatellátási lehetőségeit, problémáit, a gyakorlatban kialakult rendszerszintű megoldásokat. A mű szerzői tanulmányaikban leírt megállapításai rendkívül objektíven, a rendszer higgadt vizsgálatával vonnak le következtetéseket, és rajzolják meg a szolgáltatás további fejlesztésének irányait. A tanulmánykötet a KSH 2013-as adatainak áttekintését követően a kutatás kvantitatív és kvalitatív szakaszában kapott eredményeket összegezi. Ezt követően bemutatásra kerül a gyermekjóléti szolgáltatás SWOT-analízise, majd policy jellegű ajánlások kerülnek ismertetésre.
A kutatást hat tématerületen szakértői tanulmányok is kiegészítik. A szakértői tanulmányok megállapításai illeszkednek és megerősítik a kutatási zárótanulmányban feltárt problémákat és a megfogalmazott javaslatokat. A szakértői tanulmányok egy-egy jól körülhatárolt kérdést járnak körbe, fókuszba helyezve a gyermekjóléti alapellátás prevenciós tevékenységét, kiemelve a gyermekjóléti szolgáltatás gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésére irányuló feladatellátását, az abban rejlő nehézségeket, akadályokat. Ugyanakkor minden szerző törekszik a megoldások keresésére, javaslatot fogalmaz meg a lehetséges változtatásokra. Gál Antal a gyermekjóléti szolgáltatás helyzetét elemzi, majd prevenciós szemléletű, átgondolt és világosan megfogalmazott javaslatokat tesz. Szabolcsi Julianna a hatékony jelzőrendszer kérdésével foglalkozik. Farkas Ágnes és Mihály Blanka az átmeneti gondozás és a gyermekjóléti szolgáltatás elvárható és elvárandó együttműködésén keresztül vázolja fel a családok komplex támogatását, az egyéni szükségletek figyelembevételének lehetőségeit. Szombathelyi Szilvia tanulmánya két nemzetközi intenzív családmegtartó modell bemutatásával nyújt támogatást, ad továbbgondolandó szempontokat a gyermekjóléti szolgáltatásban végzett családgondozás dilemmáira. Ezt követi Bogács Ernő tanulmánya, melynek keretében számításai hatásosan bizonyítják az alapellátás gazdaságosabb voltát a szakellátásnál, ezzel is erősítve a minél kisebb mértékű beavatkozás eredményességét. Lázár Péter hitelesen, rendkívül átgondoltan mutatja be a Kedvesház modelljének indokoltságát és szükségszerűségét. Végezetül Csillag Mirna és dr. Hüse Lajos a gyermekjóléti szolgáltatás alapvető dilemmáit gyűjtötték csokorba, javaslataik összecsengnek a kutatási tanulmánykötet zárófejezetében leírt policy ajánlásokkal. A szakértői tanulmányokat bemutató kötet címe A gyermekjóléti szolgálatok feladatellátásának szakmai támogatása (Budapest, Rubeus Egyesület, 2015, szerk. Rácz Andrea). Az elkészült online könyveket Papp Krisztina gyermekvédelmi szakértő lektorálta.
A Rubeus Egyesület kutatói és szakértői bíznak abban, hogy a két tanulmánykötetben közölt szakmai álláspontok, felvetett problémák, megfogalmazott fejlesztési javaslatok alapjául szolgálhatnak egy hatékony, szakmán belüli és szakmaközi párbeszédnek, a szakterület megújulását célzó képzések és továbbképzések fejlesztésének, hosszabb távon pedig a szakterület társadalmi presztízsének rendezéséhez.

A tanulmányok letölthetők itt: http://rubeus.hu/category/muhelytanulmanyok